Trimmer'n

Om Os


Trimmer'n er et træningscenter på Nordsjællands Hospital - Hillerød, som drives af foreningen Trimmer’n, der blev stiftet i april 1992. Alle hospitalets ansatte og andre med arbejdsmæssig tilknytning til hospitalet kan få medlemskab og træne i centeret.
Betingelserne for medlemskab er defineret i vedtægter.ne.

Trimmer'ns bestyrelse står for den daglige drift.
Medlemskontingentet går til kontinuerlig opdatering og vedligeholdelse af lokaler, maskiner og andet udstyr, afgifter til træningskoncepter, uddannelse af instruktører, hovedrengøring mv.
Træningslokalerne, der er beliggende i bygning 08 om hjørnet ved uniformsbutikken, er stillet til rådighed af hospitalsdirektionen, hvilket bidrager til at holde omkostningerne nede.


Træningsudstyret i Trimmer'n er fra TECHNOGYM og omfatter maskiner til styrketræning og konditionstræning.
Desuden er der et vægttræningsrum samt en lille lounge med wellness-udstyr i form af 2 massagestole.
Der er fri kaffeautomat med forskellige varme drikke og vand fra en vandkøler.

Der er mulighed for at få introduktion til maskinerne og få lagt et personligt træningsprogram ved at sende en forespørgsel pr. mail til maskininstruktørerne.
Træning på hold: Der er flere hold – hvilke og hvornår - ses under fanebladet "Hold", hvor også tilmelding foregår.

Udover træningsfællesskab med kollegaer tilbyder Trimmer'n også deltagelse i arrangementer som foredrag og events, den årlige Generalforsamling samt medlemsfester i forbindelse med Trimmer'ns mærkedage.

 

Vedtægter


§1. Navn - Hjemsted - Formål
Foreningens navn er TRIMMER’N og er beliggende på Nordsjællands Hospital, Hillerød.
Foreningens formål er at drive træningscenteret på Nordsjællands Hospital, Hillerød.

 

§2. Medlemskreds
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er ansat på Nordsjællands Hospital, Hillerød, Psykiatrisk Center Nordsjælland – eller ansat i Region Hovedstaden med dagligt virke på Nordsjællands Hospital, Hillerød.
Desuden personale der er pensioneret eller gået på efterløn fra Nordsjællands Hospital, Hillerød, uddannelsessøgende, der er i praktik på Hospitalet, timelønnede som er fasttilknyttet en afdeling på Hospitalet samt fastansatte på orlov (dog højst 1 år efter orlovens start).
I tvivlstilfælde forelægges sagen for bestyrelsen.

 

§3. Medlemsbetingelser
Stk. 1. Ind og udmeldelser skal ske skriftligt til Foreningens kasserer, udmeldelser dog med 1 måneds varsel.
Betaling sker ved tilbageholdelse i lønnen gennem en særlig konto.

Stk. 2. Medlemmer som ikke kan trækkes over løn betaler 3 mdr. forud pr. giro.

Stk. 3. Ved fratrædelse af stilling på Nordsjællands Hospital, Hillerød ophører medlemskabet, dette meddeles kassereren senest 1 mdr. før fratrædelsen af stillingen.

Stk. 4. Der føres medlemskartotek.
 

§4.
Stk. 1. Såfremt et medlem misligholder betaling, træningslokaler eller de opstillede redskaber, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.
Stk. 2. Hvert medlem får personligt adgang til træningscenteret. Såfremt man tager et ikke medlem med eller låner sit kort ud, bliver medlemmet ekskluderet i 6 måneder.

 

§5. Drift
Bestyrelsen står for den daglige drift, vedligeholdelse samt indkøb af nødvendige materialer, herunder udskiftning af redskaber.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

 

§6. Generalforsamlingen
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i april måned.
Generalforsamlingen indkaldes med 1 måneds varsel ved opslag på Nordsjællands Hospital, Hillerød.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Stk. 2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning v. formanden
  • Kassereren fremlægger regnskab/budgetKontingentets størrelse
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen samt evt. suppleant
  • Valg af billagskontrollant samt evt. suppleant
  • Eventuelt
     

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 50 medlemmer kræver dette, med angivelse af punkter, der ønskes behandlet.
Dagsordenen bekendtgøres i forbindelse med indkaldelsen.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel.

Stk. 4. Alle spørgsmål der er til behandling på generalforsamlingen eller en ekstraordinær generalforsamling afgøres med simpel stemmeflerhed og ved håndsoprækning.
Hvis mindst 10 medlemmer ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.
Valg til bestyrelsen finder sted ved skriftlig afstemning.

Stk.5. Ved generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling, kan kun fremmødte stemme, fuldmagter er ikke gyldige ved afstemninger.
 


§7. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf kan højst 3 være instruktører og højest 2 være girobetalere.

Stk. 2. I lige år vælger generalforsamlingen 5 bestyrelsesmedlemmer, 1 billagskontrollant samt en billagskontrollant-suppleant.
I ulige år vælges 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, der vælges som 1. og 2. suppleant samt 1 billagskontrollant.
Alle vælges for en 2-årig periode.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv, udover den valgte kasserer med formand, næstformand og sekretær – på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Afgår bestyrelsen samlet, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen fungerer indtil generalforsamlingen og nyvalg har fundet sted.
 

§8. Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskab følger kalenderåret og skal forelægges revisor senest 1 måned før generalforsamlingen.Regnskabet opstilles af godkendt revisor og skal forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling
Regnskab kan afhentes hos kassereren.

 

§9. Opløsning
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 2. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en opløsning af foreningen.
Foreningens endelige opløsning skal sendes til urafstemning hos medlemmerne.
Ved urafstemning skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for foreningens opløsning.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 4. En ekstraordinær generalforsamling tager stilling til fordelingen af eventuel formue m.v.
 

§10. Antidoping Danmark
Stk. 1. Trimmer’n er medlem af Anti Doping Danmark gennem Dansk Firma Idrætsforening.

Stk. 2. Alle medlemmer er forpligtet til at aflevere prøve på forlangende af repræsentanter fra Anti Doping Danmark.

Stk. 3. Hvis et medlem nægter eller testes positiv vil medlemmet blive udelukket efter Anti Doping Danmarks regler.

 

Copyright © 2008-2023 Trimmern. All Rights Reserved. Trimmern - Nordsjællands Hospital - Hillerød - Dyrehavevej 29 - 3400 Hillerød - tlf: 48294748